Privacyverklaring

Privacyverklaring

Haagmans Seelen accountancy & advies

Identiteit verwerkingsverantwoordelijke

Dit is de privacyverklaring van Haagmans Seelen accountancy & advies gevestigd aan het adres Gasthuisstraat 23A  (6411 KD) Heerlen.

Wij nemen uw privacy erg serieus en zorgen er daarom voor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten wij toe hoe wij dat doen. Indien u hier vragen over heeft, beantwoorden wij deze graag. U kunt ons bereiken via T + 31 45 54 54 792 of via info@hsadviseurs.nl.

Verwerking van gegevens van minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hsadviseurs.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Persoonsgegevens die wij verwerken en waarom we gegevens nodig hebben

Haagmans Seelen accountancy & advies verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor dienstverlening (waaronder ook het afhandelen van betalingen, u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten en om u te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren) als ook het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties, inclusief marketingactiviteiten. Het verstrekken van deze gegevens gebeurt bij het aangaan van de overeenkomst van dienstverlening geheel vrijwillig. Deze gegevens zijn nodig voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten van dienstverlening met u of het sluiten of afwikkelen daarvan. Indien u de gegevens niet verstrekt kunt u geen overeenkomst aangaan met Haagmans Seelen accountancy & advies. We bewaren deze gegevens zolang als nodig om onze diensten en overeenkomsten goed uit te voeren. Daarna vernietigen wij deze, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren. Hiervoor verwerken we onder andere:

  • uw NAW-gegevens;
  • telefoonnummer;
  • emailadres;
  • bedrijfsnaam;
  • geslacht;
  • geboortedatum;
  • eventuele financiële, fiscaal of juridisch relevante gegevens en daarbij behorende correspondentie.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of topic. Indien u klant bent bij Haagmans Seelen accountancy & advies versturen wij u regelmatig een nieuwsbrief en/of topic, om u te informeren over onder andere wijziging van de dienstverlening en voor uw bedrijf relevante informatie waarvan wij vinden dat wij u daarop moeten wijzen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van dienstverlening. Ieder verstuurd item in dit kader bevat een afmeld link die u kunt gebruiken om zich af te melden voor deze dienst.
 • Contactformulier. Met de diverse contactformulieren op onze website kunt u vragen aan ons stellen en/of een bericht achterlaten. We gebruiken de volgende gegevens om contact met u op te kunnen nemen naar aanleiding van uw ingezonden gegevens/reactie.

  • uw NAW-gegevens;
  • telefoonnummer;
  • emailadres.
 • Cookies en in kaart brengen websitebezoek. Haagmans Seelen accountancy & advies gebruikt cookies voor onder andere het goed laten functioneren van onze website. Sommige cookies kunnen persoonsgegevens verzamelen. In dat geval vragen we u toestemming voor het gebruik van deze cookies. U kunt deze toestemming weigeren. Het kan daardoor gebeuren dat u bepaalde delen van onze website niet kunt gebruiken en/of deze niet toegankelijk voor u zijn. Voor meer informatie over ons cookiegebruik, lees ons cookie statement.
 • Haagmans Seelen accountancy & advies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Haagmans Seelen accountancy & advies neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die nadelige gevolgen hebben voor u.

Hoe lang we gegevens bewaren

Haagmans Seelen accountancy & advies zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Waar van toepassing hanteren we voor de gegevens die wij verzamelen de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijnen.

Delen met anderen

Haagmans Seelen accountancy & advies verkoopt of verhuurt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Haagmans Seelen accountancy & advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voor zover er sprake is van toestemming voor verwerking van de gegevens, heeft te allen tijde het recht om de toestemming tot het verwerken van persoonsgegevens in te trekken.

Social media

Haagmans Seelen accountancy & advies is te vinden op diverse social media, waaronder Facebook, Instagram en LinkedIn. Indien u deelneemt aan social media activiteiten dient u bekend te zijn met de hulpmiddelen die deze apps/websites bieden voor het instellen van uw voorkeuren voor het delen van persoonsgegevens via uw sociale-mediaprofiel(en). We adviseren u de betreffende privacyverklaring, gebruiksovereenkomsten en verwante informatie door te nemen over het gebruik van uw persoonsgegeven in deze sociale media omgevingen. Afhankelijk van de voorkeuren die u hebt ingesteld op verschillende sociale media websites/apps, en uw instellingen op onze pagina’s, kan bepaalde informatie worden gedeeld met Haagmans Seelen accountancy & advies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Op basis van de AVG heeft u de volgende rechten om een eerlijke verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten of aanvullen van de gegevens als deze niet kloppen;
 • het laten verwijderen van uw persoonsgegevens in verband met uw ‘recht om (online) vergeten te worden;
 • het laten beperken van de gegevensverwerking;
 • het recht op bezwaar tegen de gegevensverwerking;
 • het recht op overdracht van uw gegevens (dataportabiliteit);
 • het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming; en
 • het recht op herroeping van toestemming, indien van toepassing.

Deze rechten zijn niet onbeperkt en absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor een snelle afhandeling vragen wij u om uw verzoeken over de uitoefening van uw rechten rechtstreeks te sturen naar: info@hsadviseurs.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen zichzelf te legitimeren zodat we u kunnen identificeren door een kopie van uw identiteitsbewijs per email mee te sturen. Hierbij vragen we u uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone) paspoortnummer en burgerservicenummer onleesbaar/onherkenbaar te maken. We zullen ter zake deze identificatie geen gegevens van u opslaan, dit ter bescherming van uw privacy. Haagmans Seelen accountancy & advies zal zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U heeft te allen tijde het recht een klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen indien u gegronde reden heeft om te denken dat er op niet vertrouwelijke wijze met uw persoonsgegevens wordt om gegaan. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.

Beveiliging

Haagmans Seelen accountancy & advies en alle aan haar gelieerde entiteiten nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Haagmans Seelen accountancy & advies en alle aan haar gelieerde entiteiten hebben in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen in het kader van haar dienstverlening aan haar klanten:

 1. dagelijks backup- en mogelijkheid voor herstelprocedures;
 2. beveiliging van netwerkverbindingen;
 3. beperkte toewijzing van bevoegdheden gerubriceerd per functie voor personen die met de uitvoering van de verwerking belast zijn (inclusief een periodieke controle hierop);
 4. deels wordt gewerkt met encryptie van persoonsgegevens tijdens elektronische overdracht naar externe partijen in het kader van de dienstverlening;
 5. implementatie van beveiligingsbeleid;
 6. implementatie van gedragscode voor personeel;
 7. geheimhoudingsverklaringen in arbeidscontracten en contracten met derden;
 8. indringeralarm op de bedrijfspanden;
 9. verplicht gebruik van toegangscontrole door middel van wachtwoorden en/of persoonlijke toegangscodes;
 10. logging en controle van toegang tot de persoonsgegevens;
 11. (sub)bewerkersovereenkomsten met derden;
 12. opslaan van gegevensbestanden binnen de beveiligde omgeving.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met ons via T + 31 45 54 54 792 of via info@hsadviseurs.nl.

Functionaris Gegevensbescherming

Haagmans Seelen accountancy & advies verwerkt bijzondere persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de opdracht. Om deze reden heeft Haagmans Seelen accountancy er voor gekozen om een functionaris gegevensbescherming aan te wijzen. Rob Seelen is te bereiken via info@hsadviseurs.nl en via T +31 45 54 54 792.

Tot slot

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacyverklaring. Wij hechten veel waarde aan uw oordeel en eventuele suggesties ten aanzien van onze website. Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft, kunt u contact met ons opnemen via info@hsadviseurs.nl.

Versie: 15 augustus 2018